เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 640001 : สพม.สุโขทัย รัชนีกร   งามนิกุลชลิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 640001 : สพม.สุโขทัย นิรุติ  บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์