เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6401 : สพป.สุโขทัย เขต 1 วาริน  นะริน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน