เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6402 : สพป.สุโขทัย เขต 2 เชษฐา  พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่ ICT
2 6402 : สพป.สุโขทัย เขต 2 นายศรัณยู  ยุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์