เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 650001 : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นุชลี  ดีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 650001 : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายคณิน  อุดมความสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร