เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6501 : สพป.พิษณุโลก เขต 1 กิตติพัฒน์  บุญพร้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 6501 : สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิมล  ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ