เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6502 : สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ