เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6503 : สพป.พิษณุโลก เขต 3 จักรพงษ์  อินทรรุจิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 6503 : สพป.พิษณุโลก เขต 3 ชยวิชญ์  โตสงคราม ธุรการ
3 6503 : สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิกุลทอง   สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ