เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6602 : สพป.พิจิตร เขต 2 ปราณี  อินตะมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 6602 : สพป.พิจิตร เขต 2 สุทธิรักษ์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 6602 : สพป.พิจิตร เขต 2 เชาว์  มัชฌิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ