เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 670001 : สพม.เพชรบูรณ์ ศันสนะ  มูลทาดี ครู
2 670001 : สพม.เพชรบูรณ์ นฤมล  รักษาบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ