เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6701 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พับพึง   ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 6701 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภานุพงศ์   พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3 6701 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางทัศนา   จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ