เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดารัตน์  มีแสงแก้ว ลูกจ้างกลุ่มนโยบายและแผน
2 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กัลตนา  บุญณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ณัฐนันท์  คงเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เบญจมาศ  ทองจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 วิลาวัณย์  พูลทอง ลูกจ้างict