รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 วิลาวัณย์  พูลทอง ลูกจ้างict อนุมัติ
2 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ณัฐนันท์  คงเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ