เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 700001 : สพม.ราชบุรี ชาคริต  ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ