รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 อรสา  พึ่งวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 อารีย์  อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ