เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7001 : สพป.ราชบุรี เขต 1 อรสา  พึ่งวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 7001 : สพป.ราชบุรี เขต 1 ขนิษฐา  ชินภักดี ครูผู้ช่วย
3 7001 : สพป.ราชบุรี เขต 1 อารีย์  อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์