เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7002 : สพป.ราชบุรี เขต 2 walunchuta  Na bangchang นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
2 7002 : สพป.ราชบุรี เขต 2 ดารารัตน์  แตงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 7002 : สพป.ราชบุรี เขต 2 วรรณวิภา  สุนันธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน