เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 710001 : สพม.กาญจนบุรี สมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2 710001 : สพม.กาญจนบุรี ภาษิต  กาญจนธีรักษ์ เจ้าหเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
3 710001 : สพม.กาญจนบุรี ภาษิต  กาญจนธีรักษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน