เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7101 : สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จินตนา  ศรีธินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 7101 : สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประทุมวัน  มณีสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน