เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศุภรัชต์  กาญจนางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภูวิช  ฉ่ำวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เกียรติศักดิ์   อารีย์กิจ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน