เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7104 : สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ปนัดดา  ชีวะนอรรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7104 : สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จักรกฤษ  อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 7104 : สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประจักร์  หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน