เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 720001 : สพม.สุพรรณบุรี ร่มไทร   ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2 720001 : สพม.สุพรรณบุรี ขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ พนักงานราชการ