เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7202 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มณีวรรณ  วิโรจน์วัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ