รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รุจิรัตน์  ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นันท์ธรัฐ  สดคมขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ