รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 สุวรรณา  แดงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 วิชุดา  เบ็ญจวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ