เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7301 : สพป.นครปฐม เขต 1 ศุภโชค  รองาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 7301 : สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 7301 : สพป.นครปฐม เขต 1 สุวรรณา  แดงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน