เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 ปวรรณ  แก้ววิริยะกิจกูล นักวิชาการศึกษา
2 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 รัชนี  เมตตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 กัญญา  อิ่มใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน