เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7501 : สพป.สมุทรสงคราม กรกช  กรกชงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 7501 : สพป.สมุทรสงคราม ยุพา  อังคุตรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน