เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 760001 : สพม.เพชรบุรี ธนาวุฒิ  จันทร์ปรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์