เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7601 : สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาลี  ชูช่อแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7601 : สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดิเรก  สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ