เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7701 : สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 นายไพบูลย์   แสงประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7701 : สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 ผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ