เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7702 : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปัญจพล  ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์