เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 800001 : สพม.นครศรีธรรมราช อลิวรรณ  สว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน