เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8001 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายสมิง  พระสงฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ