เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8002 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 8002 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปริวัติ  รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ