รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสมชัด  สมประสงค์ นายช่างโยธา อนุมัติ
2 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางภัทรพร  ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ