เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8101 : สพป.กระบี่ ภัทชรี  คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน