เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 820001 : สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เกียรติศักดิ์  ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์