เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8201 : สพป.พังงา สิทธิชน  เก้าเอี้ยน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 8201 : สพป.พังงา พจนา  วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ