เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8301 : สพป.ภูเก็ต ระเบียบ  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ