เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภูริวัฒน์  บริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วิเชียร  ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
3 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุทิสา  วงศ์ณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ