เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8403 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จุฑามาศ  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 8403 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อโนชา  เชาว์เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราจ้าง