เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8501 : สพป.ระนอง วัลลภ  บัวเกตุ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2 8501 : สพป.ระนอง นางมณวดี  ดุลยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 8501 : สพป.ระนอง ษณกร  เสนาะเสียง ศึกษานิเทศน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ