เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8601 : สพป.ชุมพร เขต 1 นางขวัญศิริ  กองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 8601 : สพป.ชุมพร เขต 1 นันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ