เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8602 : สพป.ชุมพร เขต 2 ภาคภูมิ   มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ