เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 900001 : สพม.สงขลา สตูล มานิดา  นุ้ยเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ