เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9001 : สพป.สงขลา เขต 1 ภิรมย์  สินหอยราก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน