เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9003 : สพป.สงขลา เขต 3 ปิยะรัตน์  กอก็ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 9003 : สพป.สงขลา เขต 3 นายเชิดวงศ์  ชี้เจริญ พนักงานราชการ
3 9003 : สพป.สงขลา เขต 3 รัชนี  พรหมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 9003 : สพป.สงขลา เขต 3 นายกัณฑสิทธิ์  พรหมน้ำดำ พนักงานราชการ