เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 920001 : สพม.ตรัง กระบี่ พรพิมล  ดุสิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 920001 : สพม.ตรัง กระบี่ กชกร  เถรว่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน