เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9201 : สพป.ตรัง เขต 1 วิไลลักษณ์  สุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 9201 : สพป.ตรัง เขต 1 ศิริวรรณ  ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 9201 : สพป.ตรัง เขต 1 ศิริวรรณ  ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 9201 : สพป.ตรัง เขต 1 ธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์