เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9202 : สพป.ตรัง เขต 2 นายทรงชัย  ตรีภาพนาถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 9202 : สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวเบญจมาศ  เอียดใหญ่ นักวิชากาคอมพิวเตอร์