เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9301 : สพป.พัทลุง เขต 1 การิตา  เต็มราม นักวิเคราะห์