เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9302 : สพป.พัทลุง เขต 2 ณัฐกร  ชูเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 9302 : สพป.พัทลุง เขต 2 ศารัตน์  เรืองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
3 9302 : สพป.พัทลุง เขต 2 วชิรวิชญ์  เยาว์นุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์