เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 940001 : สพม.ปัตตานี ฮารอวี  จะปะกิยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 940001 : สพม.ปัตตานี ปุณยาพร   อ่่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน